Cần nhìn thấy thứ không có, nhưng có thể có, nếu như có một cái gì đó cũng không có.
Aleksandr Lapin 
(1945 - 2012)

    Digital

    Digital


      © 2018 - MIUKAFOTO

      Visited: 57278/142646